ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Sportingclub FreeFitness Spijkenisse BV, Noordpassage 26, 3201 DE te Spijkenisse,
kvknr: 53429826, hierna te noemen: gebruiker

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Sportingclub FreeFitness alwaar wederpartij staat ingeschreven;
Wederpartij: de klant van gebruiker zijnde een consument of een bedrijf;
Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf.
Senior: consument met de leeftijd van 18 jaar en ouder
Junior: consument die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt;
Minderjarig: consument die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
Gezin: Volwassene(n), samenwonend en eventueel hun inwonende kinderen van 13 tot 21 jaar.
Bedrijf: een natuurlijke of een rechtspersoon, die handelt in de uitoefening. van zijn/haar bedrijf.
Waarbij het bedrijf voor haar personeel een overeenkomst met gebruiker sluit;
Aanmelden: het inschrijven van de wederpartij bij gebruiker;
Lidmaatschap: de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij, waarbij laatstgenoemde tegen
betaling
gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten en fitnessapparatuur van gebruiker;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij inhoudende het contract
getekend door de wederpartij.
Groepslessen: lessen voor senioren;

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij
waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Gebruiker en wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 – AANMELDEN
1. Voordat u gebruik kunt maken van onze diensten en dus lid wordt van onze club, dient u zich
eerst aan te melden bij de gebruiker.
2. Bij het aanmelden wordt er onderscheid gemaakt tussen consumenten (senior, junior, gezin of
minderjarige) en bedrijven.
3. Inschrijving is mogelijk vanaf 13 jaar. Inschrijving onder de 13 jaar is alleen mogelijk in vestiging
Hoogvliet voor de Muay Thai lessen. Het inschrijfgeld voor Muay Thai voor kinderen onder de 16
jaar is eenmalig en bedraagt € 10,-. Voor de fitnessruimte en groepslessen geldt: de junior mag
alleen onder begeleiding van een senior trainen en alleen op de cardio-apparatuur. Aanmelding
voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd tot 18 jaar dient door de ouder/verzorger te
geschieden aan. Deze aanmelding kan uitsluitend aan de receptie van Sportingclub FreeFitness
plaatsvinden. Personen die deze overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke
functie of hoedanigheid dan ook, zijn aansprakelijk voor de financiële consequenties die daaraan
verbonden zijn. Aanmelding van een senior vindt plaats door het inschrijfformulier volledig
in te vullen en te verzenden of bij de receptie van Sportingclub FreeFitness in te leveren. Het
lidmaatschap vangt aan, nadat Sportingclub FreeFitness het inschrijfformulier heeft ontvangen,
op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Indien er geen ingangsdatum is
ingevuld, zal het contract aanvangen op de datum dat deze is ondertekend. Op vertoon van een
geldig legitimatiebewijs kan de lidmaatschapspas worden afgehaald bij Sportingclub FreeFitness.
Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt € 20,-.
4. Het gezinsabonnement. Alle gezinsleden die willen deelnemen moeten zich tegelijk inschrijven
aan de balie. Zowel bestaande leden als nieuwe leden moeten een nieuw inschrijfformulier invullen.
Hierbij gelden de algemene voorwaarden van een nieuwe inschrijving. Indien een bestaand lid
zich inschrijft voor het gezinsabonnement, geldt voor het oude contract een opzegtermijn van
één maand. Het nieuwe gezinsabonnement gaat nadat het oude contract is verlopen. Gezinnen
moeten bewijzen dat ze op hetzelfde adres wonen d.m.v. een recent bankafschrift, bewijs van
inschrijving van de gemeente of een recent poststuk van bekende instantie. Bij twijfel van echtheid
van dit bewijs kan er om een ander bewijsstuk gevraagd worden door het baliepersoneel. Het
hoofd van het gezin (de oudste in leeftijd) betaald €20,- inschrijfgeld voor het gehele gezin.
Ieder gezinslid vult apart een inschrijfformulier in en iedereen krijgt ook een lidmaatschapspas.
Bij betaling per maand wordt voor ieder gezinslid apart €1,50 administratiekosten per maand
gerekend. Wanneer de kinderen 21 jaar worden, wordt hun abonnement omgezet naar een
onbeperkt abonnement. Indien dit gezin bestaat uit alleen een ouder en kind, zal ook het
gezinsabonnement van de ouder op dat moment komen te vervallen en wordt deze omgezet naar
een onbeperkt abonnement. In het geval van een actie, geldt voor het gezinsabonnement alleen
de regeling dat zij geen inschrijfgeld hoeven te betalen.
5. Voor bedrijven geldt het volgende: Als de aanmelding geschiedt via de werkgever
(bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende
werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden.
Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers,
maakt Sportingclub FreeFitness de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig
legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij Sportingclub FreeFitness. Bedrijfsfitness is pas
mogelijk vanaf 5 personen.
6. Wanneer een nieuwe klant nog een abonnement heeft lopen bij een andere sportschool, neemt
Sportingclub FreeFitness op verzoek van de klant dit abonnement voor maximaal drie maanden
over. Dit betekent dat de deelnemer in die periode gratis bij FreeFitness mag sporten. De periode
van overname wordt bepaald door de duur van het contract bij de andere sportschool, met
een maximum van drie maanden. Nieuwe leden kunnen hiervoor in aanmerking komen mits zij
meebrengen; het inschrijfformulier van hun oude sportschool, de opzeggingsbevestiging van deze
sportschool waarin duidelijk de einddatum van het contract vermeld staat en een overzicht van
de laatste afschrijvingen van de oude sportschool op bankafschrift. Indien dit niet compleet is, zal
Sportingclub FreeFitness geen overnameregeling treffen.
7. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst.
De deelnemer krijgt bericht van Sportingclub FreeFitness zodra zijn/haar lidmaatschap kan
aanvangen.
8. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de Algemene Voorwaarden en de Huisregels
van Sportingclub FreeFitness te accepteren. De Algemene Voorwaarden en de Huisregels van
Sportingclub FreeFitness staan op de website www.freefitness.nl en zijn bij de receptie van
Sportingclub FreeFitness op te vragen.

ARTIKEL 4 – LIDMAATSCHAP
1. Nadat uw aanmelding door gebruiker is ontvangen en is geaccepteerd ontvangt u een
lidmaatschapspas. Deze pas is persoonlijk en is niet overdraagbaar. Om toegang tot de club te
verkrijgen dient u uw pas te overleggen.
2. Bij verlies, diefstal, beschadiging of anderszins in het ongerede raken van de Sportingclub
FreeFitnesspas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 20,- worden verkregen. Een
tweedehands pas kost €10,-. Deze pas blijft eigendom van Sportingclub FreeFitness, is strikt
persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs.
3. De contributie welke de deelnemer verschuldigd is, kan eenzijdig door Sportingclub FreeFitness
worden aangepast.
4. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, dat aangeboden wordt door
Sportingclub FreeFitness, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

ARTIKEL 5 – WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN
1. Als lid kunt u in al onze vestigingen;
– gebruik maken van onze fitnessapparatuur;
– gebruik maken van onze sauna, bar of ontspanningsruimte;
– groepslessen volgen
Een deelnemer met het FreeFitness Onbeperkt + groepsles-abonnement kan maximaal één
les per dag reserveren. Als er plaats is, kan de deelnemer meedoen aan meerdere lessen per
dag. Reservering van lessen kan geschieden bij de receptie, telefonisch of via de website. Een
deelnemer die wil sporten in een andere vestiging dan waar hij of zij ingeschreven is, mag hij zich
pas op de dag dat de groepsles plaatsvindt voor deze les opgeven.
2. Sportingclub FreeFitness behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Annulering
geschiedt via e-mails en/of telefonisch.
3. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de receptie. Sportingclub FreeFitness
behoudt zich het recht voor om ten allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een
aangepast programma aan te bieden.
4. Sportingclub FreeFitness is eenzijdig bevoegd de Algemene Voorwaarden en Huisregels aan te
passen, evenals lesuren en openingstijden te wijzigen.
5. Sportingclub FreeFitness is gerechtigd om tijdens officiële feestdagen en wegens
herstelwerkzaamheden/verhuizingen/verbouwingen de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering
of teruggave.

ARTIKEL 6 – WAT VERWACHTEN WIJ VAN U
1. Afhankelijk van het lidmaatschap en de diensten dient u bepaalde kosten te voldoen. Daarnaast
heeft onze club huisregels.
2. Onze huisregels staan in de algemene voorwaarden, kunt u vinden op de website www.
freefitness.nl en zijn bij de receptie van Sportingclub FreeFitness op te vragen.
3. De deelnemer dient zich voor een les bij de receptie, telefonisch of via de website af te melden.
4. Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van de les te geschieden. Als driemaal geen
of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan de deelnemer gedurende één maand geen lessen
meer reserveren.
5. De registratie van een te late afmelding of het ontbreken daarvan, vervalt na drie maanden.

ARTIKEL 7 – CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN
De overeenkomst tussen consument en Sportingclub FreeFitness geldt voor een minimale
periode van één jaar gerekend vanaf de ingangsdatum en kan met inachtneming van de wettelijke
opzegtermijn schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van het eerste jaar. Is het contract niet
opgezegd door één der partijen tegen het einde van het eerste jaar dan loopt het contract daarna
door voor onbepaalde tijd en kan nadien door één der partijen op ieder moment edoch enkel met
in achtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd.
Of de maandelijks opzegbare overeenkomst tussen consument en Sportingclub FreeFitness.
Deze geldt voor een periode van 1 maand vanaf de ingangsdatum en kan schriftelijk worden
opgezegd tegen het einde van de eerste maand. Is het contract niet opgezegd door één der
partijen tegen het einde van de eerste maand dan loopt het contract daarna door voor onbepaalde
tijd en kan nadien door één der partijen op ieder moment edoch enkel met in achtneming van
een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd. In het geval van een actie, geldt
voor de maandelijks opzegbare overeenkomst alleen de regel dat er geen inschrijfgeld betaald
hoeft te worden.
De overeenkomst tussen een bedrijf en Sportingclub FreeFitness geldt voor een minimale
periode van 1 jaar vanaf ingangsdatum met een opzegtermijn van twee maanden. Indien het
bedrijfslidmaatschap niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt zij geacht nogmaals met eenzelfde
periode te zijn verlengd.

ARTIKEL 8 – KOSTEN
1. Voor het lidmaatschap betaalt de wederpartij een van te voren vastgesteld bedrag. Daarnaast
betaalt u, afhankelijk van de diensten die u van ons wenst af te nemen, een extra bedrag. Voor
meer informatie over het lidmaatschap, tarieven, het cursus aanbod danwel de groepslessen
en de data waarop deze te volgen zijn, verwijzen wij u naar onze website www.freefitness.nl of
informeer bij de receptie van Sportingclub FreeFitness.

ARTIKEL 9 – BETALING
1. Alle contributies en/of andere bedragen die de wederpartij verschuldigd zijn of worden,
zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen voorafgaand of uiterlijk bij het aangaan
van de overeenkomst te worden voldaan. Betaling van het lidmaatschap en/of een nader
uit het lidmaatschap voortvloeiende diensten, dienen bij vooruitbetaling door middel van
automatische incasso te geschieden door de wederpartij, tenzij een andere betalingswijze
wordt overeengekomen. Betaling van de contributie in termijnen per maand wordt slechts
overeengekomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de wederpartij stipt aan zijn
maandelijkse betalingsverplichtingen voldoet. Bij termijnbetaling wordt een extra bedrag (€ 1,50)
per periode, per persoon in rekening gebracht. Mocht de wederpartij na afloop van de in artikel 10
omschreven incassoprocedure nog niet hebben voldaan aan zijn betalingsverplichting van één of
meerdere termijnen en/of andere verschuldigde bedragen, dan zijn alle bedragen – waaronder de
nog niet vervallen termijnbedragen tot aan beëindiging van het jaarcontract of het maandcontract
– per direct en ineens opeisbaar en dient het totaalbedrag onmiddellijk door de wederpartij te
worden voldaan aan de gebruiker. Het geheel opeisbare bedrag – omvattende al hetgeen betaald
had moeten zijn vermeerderd met alle termijnenbetalingen – zal direct ter incasso uit handen
gegeven worden.
2. Wanneer de rekeninghouder van het rekeningnummer dat op het inschrijfformulier is
ingevuld, niet meer wenst dat de contributies van anderen (gezinsleden of derden) van zijn of
haar rekeningnummer wordt geïncasseerd, moet dit aangegeven worden middels een formulier
wijziging rekeningnummer. Onenigheid over het gebruik van het rekeningnummer, ingevuld op
het inschrijfformulier, moet door de eigenaar van het rekeningnummer zelf opgelost worden.
Sportingclub FreeFitness is hiervoor niet aansprakelijk. Er zal in dit geval ook geen restitutie van
de contributie plaatsvinden.

ARTIKEL 10 – INCASSOKOSTEN
1. Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg
van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, krijgt de deelnemer 2 weken de
gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na deze periode van 2
weken het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan wordt er een laatste aanmaning gestuurd
om het verschuldigde bedrag verhoogd met € 9,- administratiekosten binnen 14 dagen te voldoen.
Indien de deelnemer na deze periode van 14 dagen nog steeds in gebreke gebleven is, wordt
de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening
van de deelnemer.
2. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Sportingclub FreeFitness om de
overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. De pas
wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de
toegang tot de club worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN
In geval van klachten met betrekking tot Sportingclub FreeFitness kan de deelnemer een
klachtenmail sturen naar info@freefitness.nl.

ARTIKEL 12 – OPZEGGING
1. De wederpartij zijnde consument kan zijn lidmaatschap bij Sportingclub FreeFitness alwaar
hij staat ingeschreven beëindigen door schriftelijke opzegging tegen het einde van het eerste
jaar bij een jaarcontract of tegen het einde van de eerste maand bij een maandelijks opzegbare
overeenkomst met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende de opzeggingstermijn.
Na afloop van het eerste jaar bij een jaarcontract of na afloop van de eerste maand bij een
maandelijks opzegbare overeenkomst, loopt het niet opgezegde contract door voor onbepaalde
tijd en kan worden opgezegd met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen waaronder
in ieder geval een opzegtermijn van minimaal één maand.
2. De wederpartij niet zijnde een consument kan zijn lidmaatschap bij de Sportingclub FreeFitness
waar hij staat ingeschreven enkel beëindigen door schriftelijk op te zeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
3. De Sportingclub FreeFitness-pas(sen) dient/dienen na afloop van het lidmaatschap
geretourneerd te worden aan de Sportingclub FreeFitness alwaar de wederpartij staat
ingeschreven.

ARTIKEL 13 – OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en de wederpartij de toegang
te weigeren indien bij herhaling de wederpartij zich niet heeft gehouden aan instructies van
gebruiker, bij herhaling heeft gezorgd voor overlast, van het overtreden van de huisregels
(genoemd onder art 6) .
2. Indien de deelnemer de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is zulks een reden om
de deelnemer toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang
te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van de gebruiker is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal tweemaal het contributiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal
het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken
uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes
maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn
ondergeschikten.

ARTIKEL 15 – OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat
is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder
begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor
te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.

HUISREGELS SPORTINGCLUB FREEFITNESS
Om het bezoek aan Sportingclub FreeFitness voor iedereen plezierig te houden zijn de volgende
huisregels van toepassing.
– Alle kledingstukken en tassen laat u achter in de daarvoor bestemde ruimtes en neemt u niet mee
naar de trainingsruimte. Voor het opbergen van waardevolle spullen kunt u gebruik maken van een
locker. Voor lockers dient men een eigen hangslotje mee te nemen. U kunt tevens een hangslot
bij de receptie kopen voor € 7,50.
– Het is niet toegestaan een locker na sluitingstijd in gebruik te houden. Indien de bedrijfsleiding
een afgesloten locker aantreft zal deze worden opengemaakt.
– Huisdieren zijn niet toegestaan in het fitnesscentrum.
– Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
– Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
– In de trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding en schone binnenschoenen verplicht.
Haltershirts zijn niet toegestaan.
– Tijdens het trainen op alle apparaten is het gebruik van een handdoek verplicht. Maak het
apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon voor de leden die na u komen.
Let op: zonder handdoek is trainen niet mogelijk.
– Als u vergeten bent om een handdoek mee te brengen, kunt u deze bij de receptie kopen voor
een bedrag van € 3,50.
– Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer teruggelegd te worden.
– Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
– Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) zijn in de trainingsruimte toegestaan.
– De infrarood sauna kent speciale regels en men dient zich hieraan te houden.
– Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.
– Sporten bij Sportingclub FreeFitness gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid.
– De directie en diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in
en om Sportingclub FreeFitness.
– Het is niet toegestaan om niet-leden (kinderen, familie, vrienden, enz.) in Sportingclub
FreeFitness te laten wachten terwijl u sport.
– Handelen in strijd met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Rating: 3.8333333333333 sterren
6 stemmen

Sportingclub FreeFitness Spijkenisse
Noordpassage 26
3201 DE Spijkenisse
KvK: 53163346
Info@freefitness.nl